Các loại đầu dò trực tuyến cho các quy trình sản xuất