Pallet chứa hóa chất ngoài trời có mái che ECOSAFE